Genel Bilgi

 Uzaktan eğitim (e-Öğrenim ya da e-Learning) en temel anlamıyla, iletişim teknolojilerinin kullanılarak zaman ve mekan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının

sağlanmasıdır. Bu sayede yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, ya da iş saatlerinde çalıştığı için eğitimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin

istedikleri eğitimi almaları sağlanmaktadır.

Sağlık sektörü, hem bir toplumun sağlık statüsünü hem de sosyal refah düzeyini etkilemesi nedeniyle ülkelerin önemli sektörleri arasında yer almaktadır. Evrensel misyonu olan ülke insanları sağlık sektöründen korunma ve iyileşme sağlayabilmenin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın gereği olarak da sağlık harcamalarının yaratacağı finansal yüke karşı korunabilmeyi ve bu bağlamda beklentilerinden cevap alabilmeyi de hedeflemektedirler. Bu hedefler doğrultusunda, sağlık sektöründe, sağlık hizmeti sunumu kadar finansal olanaklar açısından da önemli değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu hedefler doğrultusunda sağlık yöneticilerinden beklentiler mevcut sorunları çözme yolunda değil aynı zamanda sektörün geleceğini şekillendirmeye ve finansal sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyebildi kapasiteye sahip olmalarıdır. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık yöneticiliği kariyer açısından gelecek vadeden meslekler arasında görülmektedir.

Programın açılması, sektörün gelişimini yakından izleyen, yöneticilik ve liderlik vasıflarıyla donatılmış, yenilikçi, girişimci, mesleği için gereken bilgiyi kullanabilme bilincine sahip, bilgi teknolojisinden yararlanabilen, temel sağlık, işletme ve yönetim bilgi ve becerisine sahip, sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunabilecek, özel ve kamu kuruluşlarına uzman ve yönetici yetiştirilmesine katkı sunabilecektir.


Sağlık Yönetimi yüksek lisans programı hem tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik gibi sağlık meslekleri mensuplarına; hem de işletme, iktisat, kamu yönetimi, hukuk vb. yönetim alanıyla uğraşan sosyal bilimlerden mesleklere hitap eden bir kariyer olanağına imkan verebilmektedir.

Öğrenci Kabulü ve Derslerin İşlenişi

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamındaki tüm şartlar aranacak ve tüm lisans mezunları programa başvuru yapabilecektir.

Ders Müfredatı

Disiplinlerarası  Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Dersleri

1. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Zorunlu

/

Seçmeli

Teorik + Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

 

USKİY-501

Sağlık Kuruluşlarında Araştırma Yöntemleri

Z

3+0

3

8

 

USKIY-502

Sağlık Hizmetlerinde Tedarik ve Lojistik Yönetimi

Z

3+0

3

8

 

USKİY-503

Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler

z

3+0

3

8

 

USKIY-504

Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama

z

3+0

3

8

 

USKIY-505

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim

z

3+0

3

8

 

USKIY-506

Sağlık Kuruluşlarında Performans Yönetimi

z

3+0

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS Kredi Toplamı

48

 

                 

 

 

2. Yarıyıl Ders Planı

Kodu

Ders Adı

Zorunlu

/

Seçmeli

Teorik + Uygulama (Saat)

Kredi

AKTS

 

USKÎY-507

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

z

3+0

3

8

 

USKIY-508

Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim

Z

3+0

3

8

 

USKIY-509

Sağlık Hizmetlerinde Girişimcilik

z

3+0

3

8

 

USKIY-510

Sağlık Kurumlarında Yönetim Organizasyon

Z

3+0

3

8

 

USKİY-511

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

z

3+0

3

8

 

USKİY -555

Bitirme Projesi

z

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTS Kredi Toplamı

112

 

                 

 

 

 

Ders İçeriği

 UZAKTAN EĞİTİM DİSİPLİNLERARASI  SAĞLIK  YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

USKİY-501 Sağlık Kuruluşlarında Araştırma Yöntemleri

Bu ders sağlık hizmetleri araştırmalarında kullanılan araştırma metotlarını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. Bilimsel araştırma sürecinde yer alan tüm aşamalar (araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması, araştırma modelinin seçimi, örneklem, ölçüm, veri toplama, ve veri analizi planlaması gibi) detaylı bir şekilde değerlendirilecektir. Verilerin analizinde kullanılacak uygun istatistiki analiz teknikleri de bu ders kapsamında yer almaktadır.

USKİY-502 Sağlık Hizmetlerinde Tedarik ve Lojistik Yönetimi: Öğrencileri sağlık hizmetlerinde lojistik yönetimi alanındaki güncel bilgi ve beceriler ile donatmak, gerek kamu, gerekse Özel sağlık kuruluşlarındaki ilgili yönetim kademelerine hazırlamaktır Sağlık Hizmetlerinde Lojistik Yönetimi dersinde öğrencinin sağlık hizmetlerinde malzeme yönetimi döngüsünü meydana getiren planlama, satın alma, depolama, stok yönetimi, taşıma, kullanıma hazırlık, tüketim ve geri dönüşüm/atık yönetimi konuları hakkında gerekli teknik, istatistiki ve kavramsal bilgi ve becerileri kazanması beklenmektedir.

 USKİY-503 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkilerin Yeri, Önemi, Halkla İlişkiler Örgütlenmesi, Sağlık İşletmelerinin Hizmet Ettiği Toplumu ve Personeli Tanıması, İşletmeyi Topluma Tanıtması, Sağlık İletişimi, Sağlığı Geliştirme, İletişim Teknikleri, İletişim Yöntemleri, Sosyokültürel Konumu Belirleyen Faktörler, Sosyoekonomik ve Kültürel Konumun Sağlık Üzerine Etkileri, Halkla lişkilerde Örgütlenme Modelleri, Yaklaşım ve Sorun Çözme.

USKIY-504 Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama: Pazarlama ve Sağlık Hizmeti Pazarlaması Kavramları, Tüketici Davranışları ve Tüketici Pazarı, Kurumsal Pazarları ve Kurumsal Satmalına Davranışları, Hedef ve Konumlandırma Stratejileri, Rekabet Stratejileri, Sağlık Hizmeti Pazarlaması ve Etik, Stratejik Pazarlama, Sağlığı Geliştirme Stratejileri, Sağlık İletişimi

USKİY-505 Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim: Pazarlama stratejisinin tüm belli başlı öğelerinin kapsamlı bir incelemesi ve entegrasyonu. Pazar odaklı kültür, müşteri ve rakip analizi, değer dağıtımı, dağıtım kanalları tasarımı, fiyatlandırma, ilişki yönetimi, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi. Rekabet dinamikleri üzerine derinlemesine bilgi ve pazarlama stratejisinin genel iş stratejisi içinde bütünleşmesi.

 

USKİY-506 Sağlık Kuruluşlarında Performans Yönetimi: Kuruluşların önemli bir İnsan Kaynağı Yönetimi işlevi olan Performans Değerlendirme sürecinin bilimsel temellerini irdelemek ve öğrencilere performans değerlendirme sistemi konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerin Performans Değerleme kavramlarını içselleştirebilmeleri amacıyla derse dahil edilmiş konular konu anlatımı, sınıf içi alıştırmalar, örnek olay incelemeleri ve iş dünyası örneklerinin tartışılması ile işlenecektir

 USKİY -507 Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Örgütsel öğrenme ve insan kaynaklan geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; farklı ortamlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme ; öğretim ve değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri.

USKİY-508 Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim: Finansal hizmet sektörü dünya çapında ekonomik gelişmenin kolaylaştırılması; yoksulluk ve sömürü kıskacının ortadan kaldırılması ve refahın korunması açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu ders kapsamında ele alınacak genel konu başlıkları finansal hizmetlerin pazarlanması , özellikleri ve çevre; pazarlama stratejileri ve pazarlama planı; tüketici davranışları ve satın alma  karar süreci; tüketici davranışları ve satın alma  karar süreci; bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma; finansal hizmetlerde pazarlama karması; finansal ürünlerin geliştirilmesi ve yönetimi; müşteri ilişkileri yönetimi (CRM); hizmet kalitesi vb.

USKİY-510 Sağlık Yönetimi ve Organizasyonu: Hastane yönetim kurulu, hastanelerde tıbbi personel ve hemşirelik hizmetleri; hastanelerde idari, teknik ve genel hizmetler, hastane işletme yönetmelikleri ve ilgili hukuki kaynaklar, hastane standartları, hasta bakımının değerlendirilmesi.

USKIY -511 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri: İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek- ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri.

 

Ders İzlenceleri

UE Sistemine Giriş

Eğitim Yönetim Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız