Program Öğrenme Çıktıları

1
6-10 yaş arası somut işlemler dönemindeki öğrencilere yönelik eğitim/öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
2
6-10 yaş arası somut işlemler dönemindeki öğrencilere yönelik eğitim programını uygulayabilme
3
6-10 yaş arası çocuklar için zihinsel ve fiziksel gelişime katkı sağlayacak dijital, bireysel veya birden fazla kişiyle oynanacak
oyunlardan haberdar olmak ve bu oyunları eğitim öğretim ortamına entegre edebilme.
4
6-10 yaş arasında iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler üretebilme
5
6-10 yaş arası öğrencilerin özel yeteneklerinin farkına varabilme
6
6-10 yaş arası öğrencilerden özel gereksinimli olan öğrencileri tanıyabilme onlara doğru rehberlik edebilme ve irtibatta
Bulunulması gereken kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olabilme becerisi
7
6-10 yaş arası öğrencilerin öğrenme çıktıklarını, tespit edebilecek ölçme değerlendirme bilgi ve becerisine sahip
 Olma.
8
6-10 yaş arası öğrenci velileri ile sağlıklı iletişim kurabilme.
9
6- 10 yaş arası öğrencilerle projeler üretebilecek beceriye sahip olma
10
6-10 yaş arası öğrencilere teknolojiyi doğru kullanabilme becerisini kazandırabilme /teknoloji okuryazarı olan öğrenciler
Yetiştirebilme
11
İlkokul eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
12
Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
13
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
14
Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisini geliştirme
15
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
16
Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve
kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
17
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
18
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
19
Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve
 becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
20
İlkokul düzeyindeki eğitim alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
21
İlkokul eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
22
İlkokul eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
23
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
24
İlkokul eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
25
İlkokul eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
26
İlkokul eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
27
Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
28
Formal ve informel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi,
politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme

 

1502 kez görüntülendi.