Program Öğrenme Çıktıları

1
Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğitim ortamlarında uygulayabilme
2
Okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme
3
Okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısını bilme
4
Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
5
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme
6
Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi
7
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve uygulayabilme
8
Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve
kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
9
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
10
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
11
Felsefeyi, eğitimin felsefi temellerini, çağdaş eğitim teorilerini, bilgi, bilim, değerler felsefesini anlayabilme, edindiği bilgi ve
 becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
12
Okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme
13
Okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
14
Okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme
15
Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme
16
Okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme
17
Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma
18
Okulöncesi eğitimi alanında çıkan bilimsel yayınları okumaktan zevk alma
19
Anadilini doğru, güzel ve etkili kullanma becerisine sahip olabilme
20
Formel ve enformel eğitimi, eğitimin sosyal işlevlerini, sosyal yapı, kültür, sosyal sınıf, ekonomi,
politika ile ilişkilerini, eğitimin sosyal gelişme ve değişme yönündeki rolünü açıklayabilme
 

1464 kez görüntülendi.