Uzaktan Eğitim

 

Neden Uzaktan Eğitim?

Yaşam boyu öğrenme gereklidir.

Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir.

Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir.

Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim hizmeti sunabilmekte.

Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve çeşitlenmesi.

Ekonomiktir.(Birim maliyetlerinin ucuz olması)

Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.

Öğrenci merkezlidir.

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Uzaktan eğitim şu şekilde de tanımlanabilir; farklı mekânlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

 

Uzaktan Eğitim Uygulamaları

1927 -1960 yılları arasında bu alanda tartışma ve öneriler oluşturma evresini oluşturmaktadır. Bu yıllarda okuma yazmanın haberleşme yolu ile yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 1933-34 yıllarında mektupla öğretim kurslarının düzenlenmesi düşüncesi; 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü çalışmaları; 1960 yılında orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin bu yıllarda dikkat çeken uygulamalarıdır.

1961 yılında MEB tarafından Mektupla Öğretim Merkezi kurularak öğretime başlamış, bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaşmıştır.
1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi kurulmuştur. Bu girişim yerini daha sonra Yaygın Yüksek Öğretim Kurumuna bırakmıştır. Ancak, bu girişim de başarılı olamamıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır. Bu fakülte, uzaktan eğitim konusunda öğretim, araştırma, yayın hizmetleri vermektedir.
1980 ve 1990lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Okul Radyosu ve TV Okulu örgün eğitimi desteklerken, isteyen herkese yaygın eğitim olanağı sağlamıştır.
MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çağ nüfusu dışında kalan bireylere uzaktan eğitim veren kurumlar ise;1992 yılında kurulan ve orta öğrenim diploması veren Açıköğretim Lisesi,
1997 kurulup, 1998de öğretime başlayan ve 6., 7. ve 8. yıllarının öğretimini sunarak ilköğretim diploması veren Açık İlköğretim Okulu,Elektrik tesisatçılığı sertifikası veren Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okuludur

 

 

 

Uzaktan Eğitim Bileşenleri

 Uzaktan eğitim sistemleri için belirli hedefler konularak, bu hedefler doğrultusunda sistemin tanımlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda; uzaktan eğitim sistemi için gerekli olan temel bileşenler aşağıda listelenmektedir.

 

·         İyi tanımlanmış eğitim hedefleri,

·         Eğitimin içeriğini oluşturan modüller,

·         Belirlenen hedefe ulaşmak için kullanılan etkileşimler,

·         Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını kontrol için değerlendirmeler,

·         Kullanıcının etkileşime geçtiği arabirim.

 

İnternet tabanlı uzaktan öğrenimin özelliklerine geçmeden önce, eğitim modelleri ve bu konuda ortaya çıkan kavramlara açıklık getirmek, konunun daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Genel olarak eğitimin, senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız) olmak üzere iki ana başlık altında toplandığını görülmektedir.

 

Uzaktan Eğitimin Gelişme Nedenleri

 

 İlk olarak ABD’ de mektupla öğretimden başlayan uzaktan eğitimin tarihçesi, 200 yıldan fazla bir geçmişe sahiptir. ABD’ de 1900’lü yılların başından itibaren açık öğretim veren üniversiteler kurulmuş ve popülaritesi giderek artmıştır. II. Dünya Savaşı sonrası Japonya, askerler ve okullarına devam edemeyen öğrenciler için farklı yaş gruplarına hitap eden uzaktan eğitim modelleri geliştirmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan teknoloji ve otomasyondaki gelişim, eğitim ortamlarını farklılaştırmıştır. Bu farklılaşma süreci, video teknolojisinin yerini bilgisayar teknolojisi alması ile hız kazanmıştır. 1990’lı yıllardan başlayarak çoklu ortam ve Internet teknolojilerinin gelişmesi paralelinde uzaktan eğitimde en hızlı değişim yaşanmıştır. 2000’li yıllardan itibaren iletişim ortamları, bilgisayar ağ alt yapısı, yazılım ve donanım teknolojilerinde hızla yaşanan değişim ve gelişim, uzaktan eğitimi web tabanlı ve video konferansa dayanan harmanlanmış eğitim modellerine yöneltmiş ayrıca giderek mobil eğitime doğru yönlenmenin hız kazanmasına sebep olmuştur.

İnternet destekli uzaktan eğitim; öğrencileri zaman ve mekân bağımlılığından kurtarmasına rağmen, son birkaç yıla kadar internet bağlantısının kablolu iletişim ortamları üzerinden sağlanması, kablosuz iletim ortamlarında ki hız kısıtları ve yüksek maliyetler gerektirmesi mobil eğitimin daha yavaş gelişmesine neden olmuştur. Mobil eğitim; yaşam boyu öğrenme, farkında olmadan öğrenme, ihtiyaç anında öğrenme, zaman ve mekândan bağımsız öğrenme, yer ve şartlara göre ayarlanan öğrenme gibi avantajları sunmuştur. Mobil eğitimde; cep telefonları, el bilgisayarları, diz üstü bilgisayarlar ve tablet PC ‘ler istemci olarak kullanılmaktadır. Bu eğitim yönteminde özellikle öğrenci öğretmen etkileşimine dikkat edilmelidir.

 

Uzaktan Eğitimin Temel Amaçları

 

 Uzaktan eğitimin temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

·         Zaman ve Mekân Problemi: Günümüzde birçok kişi aynı zamanda hem çalışıp hem de okumak istemektedir. Gün içerisinde çalışan kişiler için en ideal çözüm zaman ve mekân sorunu olmayan uzaktan eğitim sistemleridir.

·         Maliyet Problemi:  Farklı maliyet gerektiren etmenler olmayacağı ve öğrenci sayısının çok olduğu düşünüldüğünde öğrenci başına maliyet çok uygun miktarlara gelmektedir.

·         Eğitmen Azlığı: Kendi alanında uzman olan eğitmenlerin sayısının yeterli olmadığı durumlarda aynı düzeyde eğitimin sağlanması amacıyla internet üzerinden yapılan uzaktan eğitim ile eğitmen ve öğrenciler sanki gerçek bir sınıf ortamında imiş gibi eğitimin yapılması sağlanmaktadır.

 

Uzaktan Eğitim modellerinin en önemli amacı, büyük bir kitlenin gerekli eğitimleri bulundukları yerden ve zamanda almalarıdır. Eğitimi alacak kişiye sunulan bu esneklik, eğitimin alınmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca tam anlaşılmamış konuların birden çok tekrar edilmesi ve sınav ve testlerin çoğunluğu bu eğitimin verimini artırmaktadır.

 

Son yıllarda uzaktan öğrenim modelinin eğitim hizmetleri içindeki payının önemli oranda artmasının nedenlerini şu maddelerle açıklamaya çalışmaktadır:

 

·         Bireylerin farklı eğitim-öğretim olanakları ve gereksinimi içinde olması.

·         Geleneksel eğitim yöntemlerinin bireysel gereksinimleri karşılayamaması.

·         Geleneksel eğitim ortamına benzer şekilde zamandan ve mekândan bağımsız bireysel öğrenim ortamının sağlanması.

·         Yeni seçeneklerin geleneksel eğitim anlayışı dışında kalan bireylere de öğrenim olanağı sağlaması.

 

Uzaktan öğrenimin geleneksel örgün eğitim modeline göre çeşitli avantajları bulunmaktadır. Söz konusu avantajlar, şu şekilde sıralanabilir:

 

·         Öğrenci merkezli esnek eğitim-öğretim seçeneği sağlanmakta ve her türlü teknolojiden yararlanma olanağı sunulmakta,

·         Öğrencilerin deneyleri ve özel çalışmalarını daha farklı boyutta birbirlerine göstermek ve tartışmak için ortam hazırlanmakta,

·         Fırsat eşitsizliklerini en aza indirmekte,

·         Kaynak farklılığı ve araç-gereç yetersizliği nedeniyle eğitim programlarının uygulanmasında karşı karşıya kalınan standart düşüklüğünü yükseltmekte ve bütünlük sağlanmakta,

·         Eğitimin maliyetini düşürmekte ve kaliteyi artırmakta,

·         Değişik konularda çok zengin kaynakları aynı platform üzerinde paylaşıma açmakta ve daha eğlenceli bir ders ortamı sağlanmakta,

·         Bireysel öğrenme sorumluluğu kazandırmakta,

·         Konusunda uzman olan öğretim elemanlarından daha fazla bireyin yararlanması sağlanmakta,

 

Uzaktan Eğitimin Yararları

 

Uzaktan eğitim sunumları birçok yararları vardır; bunları sıralanacak olursa;

 

·         Eğitim merkezinden tüm dünyaya bilgi gönderilebilir,

·         Öğrenciye geribildirim, daha detaylı ve daha hızlı yapılır,

·         Zaman sınırlaması olmadığından öğrenci motivasyonu yüksek tutar,

·         Puanlama, değerlendirme objektif olarak daha hızlı yapılır,

·         Öğrencinin istediği yerden bilgiyi öğrenmesine olanak tanıdığından, öğrenme mesafesi azaltılır,

·         Maddi olarak yüksek sayıda ki öğrencilere ulaştığı zaman, materyal kullanımını azaltacağı için maliyeti düşürür,

·         BÖP statüsüne de girdiği için sabırlı bir eğitimcidir.

6046 kez görüntülendi.