S.S.S

 

 
1. Yeşil (Hususi) pasaporttan nasıl faydalanabilirim

Yeşil (Hususi) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesinde çalışıyor olmak ve personelin derecesini ilgili şube müdüründen öğrenmesi gerekir. Bu kadroda çalışanlar şahsen Personel Daire Başkanlığı’na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. (Personel Daire Başkanlığı Akademik – İdari Personel Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.)

Gerekli Belgeler :

- Dilekçe (Kadro derecesi, ikametgah adresi belirtilerek Personel Daire Başkanlığı’nda yazılabilir.)

- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi (T.C.Kimlik Numarası belirtilmiş olacak)
- Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği (Sadece Aile Fertleri İçin Gerekli)
- Pasaport müracaatında bulunanlara ait 5’er adet fotoğraf (Fotoğraflar Aynı Olacak.)

Sadece Personel kendine pasaport alacağında; Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneğine gerek olmayacaktır.

 
2. Gri (Hizmet) pasaporttan nasıl faydalanabilirim
 

Gri (Hizmet) pasaporttan faydalanabilmek için akademik veya idari kadroların 1.,2., ve 3. derecesi dışında çalışıyor olmak; yurtdışı görevlendirme teklifinin birimince onaylanarak Personel Daire Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmekte olup bu kadroda çalışanlar şahsen Personel Daire Başkanlığı’na aşağıdaki belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir. (Personel Daire Başkanlığı Akademik – İdari Personel Şube Müdürlüğüne başvurulacaktır.)

Gerekli belgeler :

- Dilekçe (e-mail, ikametgah adresi ve telefon numarası belirtilecek)
- Nüfus Cüzdanı arkalı önlü fotokopisi,
- Pasaport müracaatında bulunanlara ait 1’er adet fotoğraf (Fotoğraflar Aynı Olacak.)

Görev süreleri bittikten sonra personel pasaportlarını ilgiliye teslim eder, Personel Dairesi’nce ilgili makama yazı hazırlanır, pasaport sahibince Emniyet Müdürlüğü’ne taslim eder.

 
3. Emekli olmak için ne yapmalıyım
 

- Emeklisi dolan ve olmak isteyen personel, Personel Dairesindeki büro, sicil ve arşiv şefliğine gelerek hizmetini, ne zaman emekli olacağını hesaplatır.

Gerekli belgeler :

- Dilekçe
- 4 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
- 1.Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Açık adres

Açıklamalar;

Emekli olmaya karar verdiğinde; emekli olacağı tarihin ve açık adresinin bulunduğu dilekçesini çalıştığı birime (1 ay önceden) verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslını da dahil belgeleri Personel Daire Başkanlığı’na gönderecektir. Rektörlük onayı alındıktan sonra ilgili, Personel Daire Başkanlığı’nda emeklilik onay formuna imza atacak. Biriminden aldığı ilişik kesme formunu doldurtacak ve ayrılırken kimlik belgesini birimine teslim edecektir. Emeklilik işlemleri emekli olduğu tarih itibariyle en geç 1 ay içinde Emekli Sandığı tarafından sonuçlandırılmaktadır.(maaş bağlanmaktadır). İlgililerin maddi olarak mağdur olmamaları için o ayın 16’sı itibariyle emekliye ayrılmaları tavsiye edilmektedir.

NOT : Emekli olmak isteyenler işlemler başlamadan önce : emekli terfi tarihine; (kadro durumuna, öğrenim durumuna, sigortalı ve bağ-kur hizmet değerlendirmesi, askerlik borçlanması) bağlı hangi tarihte emekli olursa daha kazançlı olacağını öğrenmek için telefonla ya da şahsen Personel daire Başkanlığına başvurabilir. Emekli olan personel ikametgah adresini neresi belirtirse belirtsin sürekli görev yolluğunun ücreti sabit olarak ödenmektedir.

 
4. SSK - BAĞKUR Hizmet birleştirme işlemleri
 

İstenen belgeler :

- Dilekçe
- Nufus cüzdanı fotokopisi
- Evlilik cüzdanı fotokopisi (SSK veya Bağ-Kur’lu olarak çalışırken bekar olup sonradan evlenenler için)
- Çalışma belgesi (Aslı)

Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar,Tekniker,Teknisyen veya Sağlık Personeli gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma belgesi istenecektir.

Açıklamalar :

SSK ve Bağ-Kur’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen personel en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirtecek ve çalıştığı birime verecektir. Birim üst yazıyla dilekçenin aslı ile birlikte istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığı’na gönderecektir.

ÖNEMLİ NOT : 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİSİ OLMAYAN, ANCAK O TARİHTEN ÖNCE VEYA SONRA, SSK,BAĞ-KUR HİZMETİ OLANLARIN, 1.10.2008 TARİHİNDEN SONRA DEVLET MEMURU OLMALARI HALİNDE ANILAN SİGORTALI VE BAĞ-KUR’LU HİZMETLERİ EMEKLİ MÜKTESEBİ DERECE KADEMESİ YÖNÜNDEN İNTİBAK YAPILMAKSIZIN “EMEKLİLİK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ESAS HİZMETLER” YÖNÜNDE İŞLEME KONULACAKTIR.

ÖğrenimDurmu Değişikliğine Ait Değerlendirmeler

İstenen belgeler :

- Dilekçe
- Diploma Fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

Açıklamalar :
Bir üst öğrenimi bitirenler dilekçe ile çalıştığı birime başvuracak. Birim üst yazı ekinde ilgilinin dilekçesinin aslını ve diploma fotokopisini (aslı gibidir onaylı) Personel Daire Başkanlığı’na gönderecektir.

 
5. Atama işlemleri
 

Öğretim Elemanları için (öğretim görevlisi, araştırma görevlisi) Açıktan, Naklen ve Yeniden atamalarda 31 Temmuz 2008’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik koşulları geçerlidir. Öğretim Üyeleri için (profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi) atama işlemleri ilanla yapılmaktadır.

 
5.1. Kurumlar arası atama işlemleri
 

Ayrılan

- Naklen ayrılma talebinde bulunan personelin ilgili kurumdan gelen yazısı(istek yazısı) Personel Daire Başkalığı’nca değerlendirir.

- Muvafakati istenen personelin görev yaptığı biriminin görüşü alınır.

- Birimince uygun görülmesi halinde istenilen (hizmet belgesi ve sicil raporları vb.)ekler hazırlanarak muvafakati verilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur.

- Muvafakat yazısı ilgili kuruma gönderilir.

- İlgili kurumdan gelen atandığını (Atama Onayı) gösterir belgeler; görev yaptığı birime gönderilir.

- İlgili birim personele tebliğ ederek ilişiğini keser; Personel Dairesi’ne görevden ayrılış tarihini bildiren yazı ekinde (Sağlık Karnesi Maaş Nakli ve Kuruma ait kimlik) belgelerini Personel Dairesi’ne bildirilir.

- Atama şubesi personelin evraklarını ilgili şubelere bildirir.

- Şahsi dosyasının gönderilmesi ile ilgili evraklar arşiv şefliğine verilir.

Naklen ayrılması uygun görülmeyen personel hakkında nakil gidilmek istenen kuruma bilgi verilir.

Atanan

- Üniversitemize gelmek isteyenler Rektörlük Makamına hitaben yazılmış dilekçe ve ekinde hizmet belgesi ile müracaat ederler.
- Müracaatı Personel Dairesince kadro durumlarına göre incelenir ve değerlendirilir.
- İhtiyaca binaen ilgili birimlerden görüş alınır.
- Uygun görülen personelin kurumundan muvafakati istenir.
- Muvafakatı verilen personelin durumu değerlendirilerek atanmak üzere Rektörlük Makamına sunulur ve şahsi dosyası istenir.

- İlgili Kuruma İlişiğini kesmek üzere Atama Onayı gönderilir.

Naklen gelen personelin Maaş Nakli alınarak, görev yapacağı birimde göreve başlatılır.

 
5.2. Ünvan değişikliği
 

- Birimlerde görev yapan personellerin eğitim durumları ve birimlerin teklifleri dikkate alınarak çalışan personelin unvan değişikliği değerlendirilir.
- Personel Dairesince, ihtiyaca binaen kadro ilan cetvelleri hazırlanarak birimlere duyurulur.
- Personel çalıştığı birime müracaat eder
- Birim, müracaat eden personelin evraklarını gizlilik içinde Personel Daire Başkanlığı’na gönderilir
- Değerlendirilen dilekçeler, yazılı sınava tabi tutulmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
- Rektörlük Makamınca uygun görülen birime veya kuruma gerekli yetki verilerek sınav yapılır,
- En yüksek puan alan personelin ataması yapılarak tebliğ edilir ve ilgili kadroda göreve başlaması sağlanır.

 
5.3. Kurum içi yer değişikliği
 

Personel görev yaptığı birimine, yer değişikliği için dilekçeyle müracaatta bulunur.

- Birimi, Personel Dairesi’nce değerlendirilmek üzere dilekçeyi gönderir.

- Birimlerin ihtiyacına göre görüş alınır. Mutabakat sağlanması sonucunda Rektörlük Makamına sunulur.

- Kadrosuyla veya 2547 sayılı Kanun’un 13/b-4. maddesiyle kurum içi yer değişikliği yapılır.

Rektörlük Oluru alınır, ayrılış ve başlayışları istenir.

 
5.4. Kadro - Derece değişikliği
 

Birimlerde durumuna uygun boş kadro varsa Rektörlük onayı ile belirli zaman aralıklarında derece değişikliği yapılır. Eğer durumuna uygun boş kadro yok ise mayıs ayında planlanır, Devlet Personel Başkanlığı’na talebimiz bildirilir. Kasım-Aralık ayında resmi gazetede yayınlanır. Mali yıl içindeki, derece değişikliği, ocak ayı içinde onaylanır.

 
6. Ücretsiz izin sürelerimi emeklime saydırabilir miyim ?
 

1.7.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4905 sayılı Kanun ile 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72′nci maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır.

657 sayılı Kanunun 108′inci maddesine göre;

- Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin sağlık durumları sebebiyle memura,
- On hizmet yılını doldurmuş memurlara,
- Doğum yapan memurlara ve
- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurların eşleri ile yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine aylıksız izin verilmektedir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 72′nci maddesinin önceki haline göre, memurun aylıksız izin dönüşünden itibaren 3 ay içerisinde, Emekli Sandığına başvurarak tespit edilen kesenek ve karşılıklarını yatırması halinde, bu süreler emeklilik süresinin tespitinde değerlendirilmekteydi. Ancak yapılan yeni düzenlemede bu üç aylık sınır kaldırılmıştır. Buna göre aylıksız izin kullanan memurların, emekli olacakları tarihten en az 6 ay önce başvurarak, aylıksız izne tekabül eden kesenek ve karşılıkları yatırmaları halinde, aylıksız izin süreleri emeklilik yönünden değerlendirilebilecektir.

 
7. Anneninde memur olması durumunda çocuklar annenin tedavi beyannamesinde gösterilebilir mi ?
 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin 40. maddesi, çocukların sadece babanın beyannamesinde gösterilmesine imkan vermekteydi. Ancak bu madde, 14.5.2001 tarih ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve çocukların annenin beyannamesinde de gösterilebilmesine imkan sağlanmıştır.

 
8. Çocuğum oldu doğum yardımı ve sağlık karnesi alabilmem için ne yapmam gerekir ?
 

Çocuğunuzun doğum raporu veya nüfus cüzdanı çıkartıldı ise nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte doldurduğunuz Tedavi Beyannamesi ve Aile Yardımı Bildirimi Formunu ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 
9. Evlendim, ne yapmalıyım ?
 

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile nüfus cüzdanınızın fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu doldurup ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 
10. Eşim işten çıktı, Aile yardımı ve tedavi için yardımı almam için ne yapmalıyım ?
 

Eşinizin işinden ayrıldığına dair bir belgeyi, yazacağınız dilekçenize ekleyerek Aile Yardım Bildirim Formu ve Tedavi Beyannamesi doldurup Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 
11. Eşimden ayrıldım, ne yapmam gerekiyor ?
 

Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı ve Tedavi Yardımı Formu ile Personel Dairesi Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 
12. Kadro ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim ?
 

Personel Dairesi Başkanlığına bizzat gelerek yeni çıkarılan kimlik bilgileri formunu imzalamanız halinde yeni kimlik kartınız hazırlanacaktır.

 
13. Kimlik kartımı kaybettim ne yapmalıyım ?
 

İçişleri Bakanlığının 09/05/1991 tarihli 1991/4 sayılı genelge ve 15/01/1981 tarihli 1981/2 sayılı genelgenin 4.maddesi uyarınca “Kimlik Belgelerini kaybeden, çaldıran veya zayi edenlere; kaybettiği, çaldırdığı veya zayi ettiği kimlik belgeleri için zabıtaya başvurarak, kimlik belgesinin cinsi ve seri numarasını bildirdikten ve zabıtadan kayda geçtiğine dair bir belge alındıktan sonra yeni kimlik belgesini yetkililerce verileceği” hükmü yer almaktadır.

 
14. Askere gideceğim ne yapmalıyım ?
 

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile biriminize başvurarak peşin alınan maaş iadesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmalısınız.

 
15. Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım ?
 

Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile biriminize başvurmanız gerekmektedir.

 
16. Doğum öncesi ve doğum sonrası mazeret izni nasıl kullanabilirim ?
 

657 sayılı Kanunun 104. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104-

A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

657 sayılı Kanunun 105. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hastalık ve refakat izni:

MADDE 105-

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”

657 sayılı Kanunun 108. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 108-

A)Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.”

 
17. Doğum yaptım ne yapmam gerekiyor ?
 

Doğum raporu veya alındıysa bebeğin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Aile Yardımı Bildirim Formu ve sağlık karnesi için Tedavi Yardımı Beyanı Formu doldurularak bir dilekçe ile Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 
18. Doğum sonrası aylık izin almak istiyorum ne yapmalıyım ?
 

Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

 
19. Süt iznimi nasıl kullanabilirim ?
 

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

 
20. Emekli Sandığına tabi olarak hizmet yaparken istifa ederek daha sonra SSK-BAĞKUR gibi kurumlarda hizmet yapanlar tekrar emekli sandığına tabi olarak göreve başlayanların dikkat etmesi gereken hususlar.
 

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 117.maddesi; “Bu kanun gereğince çeşitli adlarla ödenecek paralardan, istihkak kesbedildiği tarihlerden itibaren 5 yıl sonuna kadar alınmayan veya yazı ile müracaat edilerek aranmayanlar Sandık lehine zaman aşımına uğrar.” Hükmünü amirdir.

Bu nedenle zaman aşımı süresi olan 5 yıl geçmeden Emekli Sandığından Bu kesenekler hakkında dilekçe ile başvurarak SSK yada BAĞ-KUR’a intibak yapılması için işlem başlatmalısınız. Şayet herhangi bir işte çalışmıyorsanız bile mutlaka ödediğiniz primler hakkında Emekli Sandığı ile yazışarak neler yapılacağını öğrenmelisiniz.

 
21. Sağlık raporlarının hastalık iznine çevrilmesi.
 

Tek hekim 1 seferde en çok 20 güne kadar rapor verebilir. Tek hekim tarafından düzenlenen raporların hastalık iznine çevrilmesi gerekli olup, buna ilişkin matbu form formlar bölümünde mevcuttur.

20 günü aşan raporlarda heyet raporu gerekmektedir. Heyet raporu alındığı takdirde Hastalık İzin Formu düzenlenmeyecektir.

 
22. Devlet Memurlarının izin kullanımı.
 

Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün- dür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

 
23. Yıllık izinlerin kullanılışı.
 

Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 - KHK - 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

 
24. Mazeret izni.
 

MADDE 104-
A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.

 
25. Hastalık izni.
 

MADDE 105- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

 
26. Aylıksız izinler.
 

657 sayılı Kanunun 108. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 108-
A)Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

 
27. Öğretim elemanlarının sınıflandırılması nasıldır ?
 

2914 Sayılı Kanun’un 3.maddesi gereğince;

Öğretim üyeleri sınıfı; Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentten oluşur.

Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,
Yardımcı Doçentler, Yardımcı Doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin ilk kademe aylığını alırlar.

Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar Sınıfı; öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşmaktadır.

Öğretim Yardımcıları Sınıfı; Araştırma Görevlileri ve uzmanlardan oluşmaktadır.

Öğretim Görevlileri, Okutmanlar ve Öğretim Yardımcılarının giriş dereceleri . Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak ve aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.

 
28. Akademik kadrolarda derece yükselmesi ve derece değişikliği nasıl yapılır ?
 

Profesör                              1
Doçent                                1-3
Doktor Öğretim Üyesi.        1-5
Öğretim Görevlisi               1-6
Araştırma Görevlisi            4-7


Öğretim elemanlarının ünvanları itibariyle atanacakları dereceler yukarıda belirtilmiş olup. Derece yükselmesinin yapılabilmesi için;

Yükselebilinecek derecede aynı ünvanlı boş bir kadronun bulunması,

Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmak.

Bu süre içinde olumsuz sicil almamak gerekir.

Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere her yıl aynı derecede ilerlenebilecek bir kademe bulunması halinde yapılır.Yoksa hakkı saklı kalmak üzere bulunduğu derecede yan giderek ilerler. Bunlarla ilgili derece değişikliği hakkındaki teklif her yılın Mayıs ayı itibariyle Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilir ve o yılın sonunda Resmi gazetede yayımlanmasını müteakip derece değişikliği onayı alınmak suretiyle uygun derecelere atama yapılır.

 
29. Akademik personelin öğrenim değişikliğinin olması halinde yapılacak işlemler.
 

Akademik personelin yükseklisans,doktora veya sanatta yeterlilik ve uzmanlık öğrenimini tamamlaması halinde yükseklisans için bir kademe, doktora veya sanatta yeterlilik için iki kademe uzmanlık için bir derece ilerlemesi uygulanır.

 
30. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde uyulacak esaslar.
 

2547 Sayılı Kanun’un 39.maddesi ve “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca Öğretim elemanlarının yolluk almaksızın görevlendirmelerinde bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri , on beş güne kadar Rektörler izin verebilir. Bu şekilde on beş günü aşan ve yolluk verilmesini gerektiren veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.

 
31. Ortaöğrenimin normal öğrenim süresünden fazla olması halinde kademe ilerlemesi yapılırmı ?
 

657 Sayılı Kanun’un 36.maddesi Ortak Hükümler 6/b fıkrası uyarınca Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların , normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğretim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan Teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde (Teknik Hizmetler Sınıfı ) ayrıca bir kademe ilerlemesi daha uygulanır.

 
32. Bir üniversitede öğretim elemanı (Arş.gör, Öğr.gör. vb.) olarak görev yapan bir kişi kamu kurumlarındaki mezuniyetiyle ilgili bir kadroya (mühendis, mimar) geçebilirmi ?
 

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”in Ek 1. maddesinde;

"Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır” hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı, azami adaylık süresi kadar (yani iki yıl) 217 sayılı KHK kapsamındaki kurumlarda (Üniversiteler de bu KHK kapsamındaki kurumlardadır) çalışanların, 657 sayılı Kanun kapsamındaki memur kadrolarına geçebileceklerini belirtmiştir. Bu hüküm gereğince, Üniversitelerde en az 2 yıl görev yapmış akademik personel, öğrenim durumuna uygun unvandaki bir kadroya sınavsız olarak, Kurumun takdiriyle atanabilir.

 
33. Üst dereceli kadrolara atanabilme usulleri nelerdir ?
 

657 sayılı Kanun kapsamındaki üst dereceli kadrolara yapılan atamaları genel olarak;

*Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde yapılan atamalar

*68/B olarak adlandıran ve üst derece kadroları kapsayan kadrolar

olmak üzere 2 başlık altında toplayabiliriz.

Görevde Yükselme Yönetmeliği Çerçevesinde Yapılan Atamalar;

Anılan Yönetmelik ile Şube Müdürlüğü, Şef , ayniyat saymanı gibi kadrolara atanabilmek için, sınıf değişikliği yapmak suretiyle veya aynı sınıfta daha üst unvanlı bir kadroya atanabilmek için, Görevde Yükselme eğitimine katılma ve kurumun bu eğitim sonunda ÖSYM Merkezine yaptıracağı sınavda başarılı olma şartı getirilmiştir.

Görevde yükselme eğitimine alınmada memurların, hizmet süresi, sicil, disiplin vb. kriterleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst Derece Kadrolara Yapılacak Atamalar;

Daire Başkanlığı, Fakülte / Yüksekokul / Enstitü Sekreterliği vb. kadrolar genel olarak 1. dereceli kadrolardır. Bu tür kadrolara atanabilmek için mutlaka aşağıda belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.

657 sayılı Kanuna göre bu tür kadrolara atanmak için belirli yıl hizmet şartı aranmakta ve bu hizmet şartı da dereceye göre değişmektedir.

Buna göre;

1 inci dereceli görevlerden ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
1 ve 2 nci derece görevlerden ek göstergesi 5300 ‘den az olanlar için en az 10 yıl,
3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 yıl,

8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ve yüksek öğrenim görmüş bulunması şarttır.

Ancak, dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir.Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 3/4′ü (6 yılı geçmemek üzere) yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır.

Örneğin, 3600 ek göstergeli Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için lisans mezunu olmak ve 10 yıl hizmeti olması gerekmektedir.

 
34. İntibak işleminde emsal memur kimdir ?
 

Devlet memurlarının intibak işlemleri 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve. kademeye yükseltilirler” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye göre; emsal memur kişinin memuriyete başladığı tarihteki öğreniminden sonra ara vermeden bir üst öğrenimi bitiren ve aynı tarihte memuriyete giren kişidir.

Emsalin okulu bitiriş tarihi olarak; ortaöğrenimi bitirenlerde: 30 Haziran, Yükseköğrenimi bitirenlerde : 31 Temmuz tarihi esas alınır.

Örneğin; 1991 yılında liseden mezun olup, 01/06/1993 tarihinde memuriyete başlayan ve 2003 yılında lisans diplomasını ibraz ederek intibak talebinde bulunan personelin intibakı :

İlgilinin Durumu : İntibakının yapıldığı 10/10/2003 tarihi itibariyle;

10/10/2003 - 01/06/2003 = 10 yıl 4 ay 9 gün hizmetinin giriş derece ve kademesine ilavesiyle,
9/1 + 10 yıl 4 ay 9 gün = 6/2 (4 ay 9 gün kıdemli)

Emsalinin Durumu : 1991 yılında liseden mezun olup, tahsile ara vermeden lisans öğrenimine başlayan ve 31/07/1995 tarihinde mezun olarak memuriyete giren ve 10/10/2003 - 31/07/1995 = 8 yıl 2 ay 19 gün hizmeti olan kişidir.

9/1 + 8 yıl 2 ay 19 gün =7/3 derece/kademede 2 ay 19 gün kıdemlidir.

İlgili emsalini geçemeyeceğinden, 7. derecenin 3. kademesine, 657 sayılı Kanun’un 64. maddesi gereğince 6 yıllık sicil notunun 90 veya daha yukarı olması nedeniyle yararlandığı 1 kademe de ilave edilerek, boş kadro bulunmak koşuluyla 6. derecenin 1. kademesine yükseltilir ve 2 ay 19 gün kıdemli sayılır.

İlgili ulaşmış olduğu derece ve kademenin aylığına onay tarihini takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.

16633 kez görüntülendi.