19 Ocak 2023

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuru İlanı 2022-1-TR01-KA131-HED-000059078

 2022-1-TR01-KA131-HED-000059078

ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI

Değerli Kafkas Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli,

Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği ilan, başvuru ve seçim işlemlerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2022 tarih ve 12994 Sayılı yazısı uyarınca, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı portalı üzerinden yürütülmesi gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 07-21 Şubat 2023

Başvuru Linki: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ 

Başvuruda İstenen Belgeler: 

·         Başvuru Formu

·         Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM tarafından kabul edilmiş olmalıdır.)

·         Varsa Engellilik veya Şehit/Gazi yakını olduğunu gösterir belge.

·         Erasmus+ Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm koordinatörlük/Yardımcı Koordinatörlük Belgesi. ( varsa en az 1 yıldır görevi yürütüyor olunmalı.)

·         Hizmet Dökümü

·         Personel Kimliği fotokopisi (1 adet)

 

AÇIKLAMAYI OKUMADAN LÜTFEN BAŞVURU YAPMAYINIZ. 

Ders Verme Hareketliliği

Erasmus+ ders verme hareketliliği, üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olanders vermekle yükümlü(prof, doç, dr. öğr. üyesi, öğr. gör. vb.) bir personelin, program veya ortak ülkelerden birinde ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi ve Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmamız bulunan bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesi imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Faaliyetten yararlanmaya hak kazanan personeller gitmek istedikleri kurumla ilgili gerekli yazışmaları bizzat kendileri yapmakla ve gerekli belgeleri (davet mektubu, personel ders verme hareketliliği anlaşması, katılım sertifikası vb.) Koordinatörlüğümüze teslim etmekle yükümlüdürler.

Faaliyetten yararlanmaya hak kazanan personeller, başvuru formunda tercih ettikleri üniversitelerden kabul alamamaları durumunda anlaşma dâhilindeki diğer üniversitelerle yazışma yapabilirler. Personellerin başvurdukları üniversitelerden kabul alamamasından Koordinatörlüğümüz sorumlu tutulamaz.

Personelin ikili anlaşmamızın bulunmadığı bir üniversiteye gitmek istemesi durumunda; istediği üniversite ile anlaşma yapması ve anlaşmayı hareketliliği gerçekleştirmeden 1 ay önce Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Program ülkeleri ile faaliyet süresi Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak seyahat hariç 3 ardışık gün olmakla birlikte; seyahat dâhil toplam 5 gündür.

Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saat ders verilmesi zorunludur.

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. Bu faaliyetten yararlanmak isteyen akademik personel, sadece Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre başvuru yapabilir. Alan dışı başvuru yapmanız durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

Kurumlararası Anlaşma Listesi için tıklayınız. 

Eğitim Alma Hareketliliği

Erasmus personel eğitim alma hareketliliği üniversitemizde istihdam edilen ve fiilen görev yapan üniversitemiz personelinin (arş. gör.,öğr. gör.(uygulamalı bilim/rektörlük),idari) program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet türüdür. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimi, iş gözlemleri) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenmemektedir.

Program Ülkeleri ile Faaliyet süresi Üniversitemize tahsis edilen hibe miktarına bağlı olarak seyahat hariç 3 ardışık gün olmakla birlikte; seyahat dâhil toplam 5 gündür.

Üniversitemizde istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında iş akdi olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.

ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da ilgili kuruluşlara gidilmesi mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek kuruluşlar; eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olabilir. NOT: Gidilecek Yükseköğretim kurumu ECHE sahibi olması zorunlu değildir ve söz konusu yükseköğretim kurumu ile mevcut Erasmus Kurumlararası Anlaşmasına sahip olma zorunluğumuz yoktur. Bu faaliyetten yararlanmak isteyen personel kendi imkanları ile kurum/kuruluş bulur. Personelin kendi yaptığı iş ile ilgili olması tercih edilmelidir. Kurum/kuruluş bulma konusunda Avrupa’da yaşayan ortaklarınız ya da tanıdıklarınızdan yardım istenebilir. Staff Training alanında Erasmus Kurumlararası Anlaşmaları listesinde belirtilen alanlara, kontenjanlara ve faaliyet türüne göre ortak olduğumuz üniversiteler de değerlendirilebilir.

Erasmus+ Personel Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri:

Personel Hareketliliği değerlendirme ölçütleri 2022 Dönemi, Erasmus+ (KA131) Uygulama El Kitabında belirtilen temel ilkeler dikkate alınarak Erasmus Kurul Kararı ve Rektör Olur’u ile belirlenmiştir.

Kriter

SP Etkisi

İlk defa Erasmus+ Personel Hareketliliği programından faydalanacak olmak

+ 10 puan

Geçerli yabancı dil sınav puanı (TOEFL,IELTS,YDS,e-YDS,YÖKDİL)

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktorasından birini dersin verileceği dilde eğitim veren kurum/ülkede tamamlamış olan ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

Dersin verileceği dilin anadil olduğu ülkede kesintisiz 6 ay yurtdışı deneyimi olan (belgelemek koşuluyla) ancak yabancı dil belgesi ibraz etmeyen personelin sınav puanı B2 olarak kabul edilecektir.

*TOEFL sınavları için ÖSYM tarafından belirlenmiş karşılıklar kullanılır

 

SINAV PUANI

ERASMUS PUANI

45-59

+ 5

60-74

+ 10

75-80

+ 15

81-90

+ 20

91-100

+ 25

 

 

 

 

 

 

Erasmus Bölüm/Fakülte Koordinatörü olmak (en az 1 yıldır görevi yürütüyor olmak) 

Erasmus Ofisi faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için doğrudan katkı sağlayan idari/akademik personel

(belgelemek şartıyla)                            

+ 20 puan

 

 

Başvurduğu akademik yıl içinde gelen Erasmus+ öğrencileri için yabancı dilde ders vermek (belgelemek şartıyla)

+ 10 puan

Başvuru esnasında kabul almış olmak

 

+15 puan

 

Daha önce giden personel için, hareketlilik sonrası karşı kurum ile yapılan her bir ortak çalışma için (ortak yayın, araştırma, etkinlik, kongre vb.)

+ 5 puan

Engelli Personel olma (engelliğin belgelenmesi gerekmektedir)

+ 10 puan

Gazi personel/Şehit veya gazi yakını personel olma

+ 10 puan

Erasmus+ İkili Anlaşması yapmak ( x 5)

 

+10 puan

 

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere

+10 puan

 

Daha önce personel hareketliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumu ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlamak

+5 puan

 

İdari Personel

+20

Kıdem Yılı (Kafkas Üniversitesi’nde fiili çalışma yılı)

 

 

 

+15 puan (20 yıl üstü)

+10 puan (10-20 yıl arası)

+5 puan (0-10 yıl arası)

 

 

Mücbir sebepler (ölüm, hastalık, afet vb.) dışında                hakkından vazgeçmiş olma

- 10 puan

Bir akademik yıl önce Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-15 puan

 

İki akademik yıl önce Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-10 puan

 

Üç akademik yıl önce Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanmış olmak

-5 puan

 

*Yükseköğretim kurumu isterse, değerlendirme ölçütlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılması durumunda Rektörlükten Olur alınır ve Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SÜRE ve KONTENJAN BİLGİLERİ

Proje Bitiş Tarihi: Değişim faaliyetinin en geç 31 Temmuz 2024 tarihinden önce tamamlanması gerekmektedir. ( Karşı kurumdan alınan davet mektupları bu tarih göz önünde bulundurularak alınmalıdır.)

Hareketlilik Başvuru Türü: Ders Verme Hareketliliği

Faaliyet Süresi: 5 gün (seyahat dahil)

Kontenjan: 5 (beş) kişi

Hareketlilik Başvuru Türü: Eğitim Alma Hareketliliği (Akademik ve/veya idari personel)

Faaliyet Süresi: 5 gün (seyahat dahil)

Kontenjan: 6 (altı) kişi

Hibeler ve Seyahat Giderleri:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir. Aşağıdaki miktarlar 2022-1-TR01-KA131-HED-000059078 proje nolu sözleşme ile gidecek olan personellere uygulanacaktır.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Günlük hibe miktarları (Avro)

 

1. Grup Program Ülkeleri

 

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

14. Bölge Ülkeleri

 

162

2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

13. Bölge Ülkeleri

 

 144

3. Grup Program Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

126

 

Diğer Ülkeler

1-12. Bölge Ülkeleri

180

Seyahat Gideri Hesaplamaları:

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilir ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri

 

Hibe miktarı (Avro)

 

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 km arası

 

23

 

-

100 - 499 km arası

 

180

 

210

500 - 1999 km arası

 

275

 

320

2000 - 2999 km arası

 

360

 

410

3000 - 3999 km arası

 

530

 

610

4000 - 7999 km arası

 

820

 

-

8000 km ve üzeri

 

1500

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeşil Seyahat Desteği

 Yeşil seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır.

Ödemede Kesinti Yapılması:

Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda (katılım sertifikası, personel ders verme hareketliliği anlaşması, pasaport giriş-çıkış sayfaları, biniş kartları vb.) hareketlilik geçersiz sayılır ve personele hibe ödenmez, başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Mücbir sebepler dışında hareketlilik başlamadan 15 gün önce Koordinatörlük tarafından istenen belgeleri teslim etmeyen ve/veya hareketlik sona erdikten sonra bir hafta içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeyen ve/veya Çevrimiçi Katılımcı Anketini çözmeyen personelin %20 hibesinde kesinti uygulanır.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi:

Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’ nda belirtildiği üzere, personel hareketliliği faaliyetleri asgari 2 gün sürer. Hareketlilik süresinin seyahat hariç asgari sürenin altında olması ve verilmesi gerekenden daha az saat ders verildiğinin tespit edildiği durumlarda mücbir sebepler dışında söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

Yerleştirme:

Yerleştirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında ve Kariyer Kapısı portalında ilan edilecek, öncesinde telefon veya e-posta ile bilgi verilmeyecektir. Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 5 gündür. Bu süreçte, personelin dilekçe ile Erasmus Koordinatörlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.

Personelin hareketlilikten feragat etme süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür. Mücbir sebep dışında hakkından feragat eden personellerin bir sonraki başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

Hareketlilik hakkı kazanan adayların yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu ve gidilecek kurum imzalı Mobility Agreement belgelerini Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde davet mektubu sağlanamaması durumunda hareketlilik türüne göre yedek adaylara hak tanınacaktır.

Asil ve Yedek Liste:

Sonuçlar asil ve yedek adaylar şeklinde yayınlanacaktır. Asil adayın herhangi bir sebepten ötürü hareketliliği gerçekleştirememesi durumunda nihai puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yedek listede bulunan aday ile iletişime geçilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 


1682 kez görüntülendi.