Görev Tanımı

Yüksekokul Müdürü Görev ve Sorumlulukları

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.
 • Meslek Yüksekokulundaki akademik ve idari işlevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesi hususunda nihai yetki ve sorumluluğa sahiptir.
 • Meslek Yüksekokulunun tüzel kişiliğini temsil eder. Meslek Yüksekokulunun vizyon ve stratejisini belirleyerek gerçekleştirilmesini takip eder.
 • MYO kurullarına başkanlık etmek, MYO kurullarının kararlarını uygulamak ve MYO birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 • Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde MYO genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,
 • MYO ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, MYO bütçesi ile ilgili öneriyi MYO yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
 • MYO birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,
 • Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
 • MYO ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerekli güvenlik önlemlerini almak.
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması.
 • Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi.
 • Bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Müdür Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

 • MYO Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet eder.
 • MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak.
 • Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını yapmak.
 • Öğrenci Dilekçeleri.
 • MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.
 • Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.
 • Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak.
 • Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.
 • Göreviyle ilgili evrak, eşya, araç ve gereçleri korumak ve saklamak,
 • Gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
 • Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Sosyal Faaliyetler
 • Ek Dersler

 

Yüksekokul Sekreterliği Görev ve Sorumlulukları

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/ b, 51/c maddelerinin gereğini yapar.
 • Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar.
 • Meslek Yüksek Okulu’nun Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütür, istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlar,
 • Yüksekokul idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne öneride bulunur.
 • Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yürütülmesini sağlar.
 • Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemini hazırlar ve ilgililere duyurur. Raportörlüğünü yapar. Karar ve tutanaklarını hazırlar, uygulanmasını sağlar.
 • Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlar.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın, hizmet araçlarının periyodik bakım ve onarımını yaptırır.
 • Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.
 • Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.                                
 • Resmi evrakları tasdik eder. Evrakların elemanlardan teslim alınması ve arşivlenmesini sağlar.

 

Bölüm Başkanlıkları Görev ve Sorumlulukları

 • Bölüm kurullarına başkanlık eder.
 • Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
 • Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.
 • Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
 • Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.
 • Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.
 • Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar.
 • Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
 • Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.
 • Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.
 • Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
 • Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
 • Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

 

1192 kez görüntülendi.