Sahne Sanatları Bölümü

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OYUNCULUK ANASANAT DALI

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ ALIMI VE ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

 

KONTENJAN: 15+1 (Engelli)

 

Ön Kayıt ve Sınava Giriş Koşulları:

1. Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC Vatandaşları için;

Adayların 2022 TYT’den en az 140 ve üzerinde puan almış olmaları gerekmektedir.

2. Adayların 30 yaşından büyük olmaması ve 31 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir.

3. Engelli Adaylar için; Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, REET sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmek kaydıyla, TYT puanı 100 ve üzerinde olanlar özel yetenek sınavına başvurabilirler (Bu adayların puanları, sınavın yapıldığı yıl dâhil 2 yıl süreyle geçerlidir. Yukarıda belirtilen engelli olan adayların, durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelendirmeleri kaydıyla başvurabileceklerdir).

4.Online Başvuru Formu: Tüm adaylar ön kayıt başvuru formuna online olarak KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi sayfasında yapılan duyuru linkinden ulaşabileceklerdir. Adaylara fakültemiz tarafından ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir.

 

ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞVURUSU 

•Özel Yetenek Sınavı başvuruları 1 Ağustos-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında kafkas.edu.tr/gsf adresine yüklenecek başvuru formu sayfasından online olarak yapılacaktır. 

•Başvurusu onaylanan adaylar; Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü kafkas.edu.tr/gsf adresinde aday girişi sayfasından alabileceklerdir. 

•Adaylar sınav gününde Sınav Giriş Belgelerinin dökümünü yanlarında bulundurmak zorundadır. Adaylara fakültemiz tarafından ayrıca giriş belgesi gönderilmeyecektir.

 

SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınav 31 Ağustos 2022 Çarşamba  günü saat 10:00’da Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacaktır. Adayların sınav saatinden bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

SINAV KOŞULLARI

• Adaylar 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek sınav aşamalarının tümüne girmek yükümlülüğündedir. Sınavların herhangi bir aşamasına girmeyen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 • Adaylar Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin internet web sayfasından belirtilen evraklar ile birlikte sınava alınacaktır. Kimlik belgesi, ön kayıt formu ve YKS sonuç belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

. • Engelli adayların (YKS kılavuzunda detayları belirtilen engel durumu olanlar için) “Engelli Sağlık Kurulu Raporunu yanında bulundurmaları zorunludur.

•  Sınav Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı Komisyonu ve Dekanlık tarafından yürütülür. Sınav boyunca dekanlığın belirlediği idari ve akademik personel görevlidir.

 

 

SINAVLARIN YAPILIŞI

• Oyunculuk Anasanat Dalı için Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşur. 

I. Aşama Sınavı

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Sahne Sınavı” düzenlenir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

                II. Aşama Sınavı 

Oyunculuk Anasanat Dalı için “Doğaçlama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans- Hareket Sınavı” gerçekleştirilir. Adaylar tek tek sınava alınır. Performansları sesli ve görüntülü olarak kaydedilir.

 

SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 

I. Aşama sınavında (Sahne Sınavı) adayların “yayınlanmış / basılmış oyun metninden” seçtikleri sınav parçasını; tür, konu, durum ve karakterin özellikleri bakımından gereken duygusal, düşünsel ve devinimsel isteklere uygun biçimde hazırlayıp icra edebilmesi; sınav parçasının gerektirdiği ölçütlere uygun temel ses ve konuşma becerisi gösterebilmesi beklenir. Sınav başarılı- başarısız olarak değerlendirilir ve jüri puanı hesaplamasına katılmaz. I. Aşama sınavında başarılı olan adaylar ikinci aşama sınavına alınır.

II. Aşama Sınavı, Şan- İşitme Sınavı ve Dans-Hareket Sınavı olmak üzere üç bölümden oluşur. Doğaçlama Sınavında adaylara sınav esnasında doğaçlama olarak oynanmaları için durum ya da konular verilir. Adaylar, eğer jüri başka bir yönlendirmede bulunmazsa, sözsüz olarak doğaçlama sahnelerini oynarlar. Jüri performansları sırasında gerek duyarsa adayları durdurabilir, yönlendirmelerde bulunabilir ya da doğaçlama konusunu değiştirebilir. Doğaçlama sınavında adayın verilen durum ya da konuya uygun doğaçlama performansını tasarlaması ve uygulaması, bunu yaparken yönlendirmelere uygun biçimde duygusal, düşünsel, bedensel becerilerini sergilemesi beklenir. Şan- İşitme Sınavında adaylar tek tek piyano eşliğinde sınava alınırlar. Adayın tek ses, çift ses, ezgi tekrarı ve ritim tekrarında yetkinlik gösterebilmesi; oyunculuk eğitiminin ve mesleğinin gerektirdiği temel işitsel ve vokal becerileri sergileyebilmesi beklenmektedir. Dans-Hareket Sınavında adaylar tek tek ya da grup olarak sınava alınırlar. Adaylardan müzik ya da ritim eşliğinde bedensel yeterliliklerini sergilemeleri istenir. Böylece adayın hareket üretim kapasitesi, koordinasyon ve denge becerisi, fiziksel kondisyon yeterliliği, bedensel farkındalığı ve doğaçlama becerisi sınanır. Sınavlar 100 üzerinden notlanır. 

Oyunculuk Anasanat Dalı için Jüri Puanı Doğaçlama Sınavı (%60), Şan-İşitme Sınavı (%20) ve Dans-Hareket Sınavı  (%20) oranlarının toplanması esasına göre oluşur. 

Yukarıda belirtilen notlamaların ortalaması, adayların 2.Aşamadaki başarı durumlarını göstermiş olup duyurulacak olan da bu ortalama notu olacaktır. Adayın başarılı olması için bu ortalama notu en az 50 olmalıdır.                 

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

ÖSYM kılavuzunun ilgili bölümünde belirtilen “ÖZEL YETENEK İLE SEÇME YÖNTEMİ”ndeki formül uygulanarak adaylar Yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Asil adaylarla kontenjan dolduktan sonra, geri kalan adaylar yedek listesinde başarı sırasına göre yer alacaktır. Asil adayların kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri KAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi’nin web sayfasında belirtilecek tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır. Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınav Sonuç Listeleri, Dekanlıkça duyurulan yer ve tarihte ertelenmeksizin ilan panolarında ilan edilir. Ayrıca internet aracılığıyla Kafkas Üniversitesi web sayfasında ve Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfasında duyurulur. Duyurulan sınav sonuçları KESİN SONUÇ olarak ilan edilir.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

 

• Adaylar Özel Yetenek Sınavları süresince ve sonrasında yapılan duyuruları Fakülte ve Üniversite Web sayfasından takip etmek zorundadırlar.

• Adayların sınavları görüntü olarak kayıt altına alınacaktır.

 

KESİN KAYIT

• Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belirlenen ve ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Boş kalan kontenjanlara yedek liste başarı sıralamasına göre Sınav Yürütme Komisyonu tarafından belirlenen süre içinde alım yapılır. 

•Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavı ve kayıt süresince, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir eylem veya işlemi ile idareyi yanılttığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise iptal edilir.

•Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’na kesin kayıt hakkı kazanan adayların Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi ve Psikiyatri kliniklerinden sağlık raporu almaları gerekmektedir. 

 

 

İLETİŞİM:

Telefon: +90 474 212 90 38

Faks: +90 474 223 60 91

 

E-Posta: kafkasgts@gmail.com

 

 

760 kez görüntülendi.