Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (Yayın Şartı)

  

11 Eylül 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32306

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

 

 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 19/1/2017 tarihli ve 29953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fen Bilimleri Enstitüsünde tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin tez konusu ile ilgili yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar enstitü kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Fen Bilimleri Enstitüsünde ise tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrencinin tez konusu ile ilgili yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar enstitü kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

  

ENSTİTÜ KURUL KARARLARI

KARAR 04: 2023-2024 Güz yarıyılından itibaren Enstitümüz anabilim dallarında eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin lisansüstü tez savunma sınavına girmeden önce;

           Yüksek Lisans için, yüksek lisans tezinden üretilmiş:

1- Web of Science [Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI)] veya Scopus indekslerince taranan dergilerde bir (1) adet araştırma veya derleme makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması),

2-  TR-Dizin indeksinde taranan dergilerde bir (1) adet araştırma veya derleme makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması),

3-  Ulusal/Uluslararası yayınevleri tarafından bir (1) adet kitap veya kitapta bölümün (ISBN numaralı) basılması,

4-  Dergi parkta yer alan ulusal hakemli üniversite/kamu kuruluşu dergilerinde bir (1) adet araştırma veya derleme makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması)

5-  Ulusal/Uluslararası kongrelerde bir (1) adet tam metin bildirinin sunularak kongre kitapçığında basılması,

6-  Ulusal/Uluslararası kongrelerde bir (1) adet sözlü özet bildirinin sunularak kongre kitapçığında basılması,

Doktora için, doktora tezinden üretilmiş:

1-  Web of Science indekslerince [Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI)] taranan dergilerde bir (1) adet araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması),

2- TR-Dizin indeksinde taranan dergilerde iki (2) adet araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması),

3- TR-Dizin indeksinde taranan dergilerde bir (1) adet araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması) ve Ulusal/Uluslararası yayınevleri tarafından bir (1) adet kitap veya kitapta bölümün (ISBN numaralı) basılması,

4- TR-Dizin indeksinde taranan dergilerde bir (1) adet araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması) ve Ulusal/Uluslararası kongrelerde bir (1) adet tam metin bildirinin sunularak kongre kitapçığında basılması,

5- TR-Dizin indeksinde taranan dergilerde bir (1) adet araştırma makalesinin yayına kabul edilmiş olması (DOI numarası alması) veya yayınlanması (cilt ve sayfa numarası alması) ve Ulusal/Uluslararası kongrelerde iki (2) adet sözlü özet bildirinin sunularak kongre kitapçığında basılması,

şartlarından en az birini sağlamış olmaları gerekir.

Yayın şartlarının sağlanıp sağlanmadığının denetiminde ise aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

Yüksek Lisans/Doktora tez savunma sınavına girilmeden önce ilgili yayın şartlarından en az bir (1) tanesinin sağlanmış olduğunu gösteren ve detayları aşağıda verilen evraklar, tez savunma sınav tarihi önerilmeden önce (veya öneri ile birlikte) Enstitüye teslim edilmiş olmalıdır.

-   Makale için tarandığı indeks bilgisini belgeleyen materyaller ve makalenin tam metni (Bu tür yayınlarda yazar bilgileri kısmında “Kafkas Üniversitesi” ibaresi mutlaka bulunmalıdır),

-    Ulusal/Uluslararası kitap veya kitap bölümü için yayınevinden veya editörden gelen davet mektubu ve kitabın veya kitap bölümünün ISBN bilgisini içeren materyaller,

-   Ulusal/Uluslararası tam metin veya sözlü özet bildiri için kongre kitapçığının kapak sayfası, bildirinin bulunduğu sayfayı gösteren içindekiler sayfası, bildiri metninin olduğu sayfalar ve kongre katılım belgesi

KARAR 05: Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29-(1) ve 42-(1)’nci maddelerine aşağıdaki ibarenin eklenmesi ve resmi gazetede yayımlanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu onayına sunulması için Kafkas Üniversitesi Senatosuna teklif yapılmasına; 

“Öğrencinin lisansüstü tez savunma sınavına girebilmesi için Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu tarafından belirlenen yayın şartlarını yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar Enstitü Kurulunca belirlenir ve Kafkas Üniversitesi Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer.”

626 kez görüntülendi.